B o k a   t i d

Heidi Strandberg

Lösningsfokuserad korttidsterapi – delaktighet, självmedkänsla, förändring ✨ 

Heidi Strandberg har arbetat ca 20 år med olika arbetsuppgifter där hon har hjälpt och handlett människor i olika åldrar i olika svåra livssituationer. Uppgifterna har varit handledning, skolning, gruppverksamhet, stödsamtal och mångprofessionellt nätverksarbete inom social- och hälsovårdssektorn. Till sin grundutbildning är Heidi socionom, med examen från år 1999. Målsättningen var att studera vidare socialarbete och få socalarbetarkompetens. Heidi gjorde grund- och ämnesstudierna i socialarbete färdiga men arbetslivet förde henne från den ena intressanta arbetsuppgiften till den andra. Hon har bl.a. jobbat som t.f. socialarbetare på sjukhus, inom omsorgen och inom psyk.vården. Under 4 år jobbade Heidi som ansvarig med yrkesinriktad rehabilitering för ungdomar (nepsy). Under de senaste 10 åren har hon jobbat som socialhandledare inom socialservicen och äldreomsorgen. Gemesamma faktorer i alla uppgifter har varit ett lösningsfokucerat och delaktigt arbetssätt, att tillsammans hitta och utnyttja de styrkor och intresseområden som redan finns samt att ordna ändamånsenlig service.

Heidi märkte att ett lösningsfokuserat arbetssätt fungerar väl även i stödsamtal då ibland också tunga teman diskuteras. Hon ville fördjupa sitt kunnande och påbörjade studierna till lösningsfokuserad korttidsterapeut hösten 2020. Utbildningen är 2-årig (50 sp.) och innehåller psykoterapeutiska grunder, 100 timmar kundarbete samt arbetshandledning. Heidi blev färdig korttidsterapeut våren 2022 och har mottagning under kvällar och veckoslut. Hennes egna styrkor som korttidsterapeut är förmågan att lyssna, ödmjukhet, respekt och närvaro i stunden. Heidi innehar en icke-vetande attityd och jobbar målmedvetet.

Oberoende av ålder, funktionsförmåga eller nedsättning av funktionsförmåga motiveras människan bäst genom egna insikter och aha-upplevelser. Råd och tillsägelser har sällan effekt. I lösningsfokuserad korttidsterapi nås de bästa resultaten då man tillsammans diskuterar och granskar olika alternativ. Ibland kan ändring av synsätt öppna nya möjligheter. Genom att hitta och förstärka styrkor, färdigheter och intresseområden möjliggjörs motivationen till att nå de egna målen. Detta är förutsättningen för en god mental och fysisk hälsa, samt för ett innehållsrikt liv.